Call Us Free: 0-2127-7000 ต่อ 6609, 6603, 4956, 4954


หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยประการใดหรือต้องการสอบถามข้อมูล ขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง นางวันชุลี สอนมีทอง, นางสาวลดารัตน์ เกตุกฤตย์, นางสาวนงคราญ แหยมพันธ์,นางสาวอมรมาศ ศรีทาสังค์ โทร. 0-2127-7000 ต่อ 6609, 6603, 4956, 4954 หรือ 09-7251-1696, 08-9131-0547 หรือ add line ID : CGIA เพื่อติดต่อสอบถาม ติดตามข่าวสาร และร่วมเป็นเครือข่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)
Back to Top